09 Nov

Sonday Worship Service

09/11/2025    
8:30 am - 12:30 pm
16 Nov

Sonday Worship Service

16/11/2025    
8:30 am - 12:30 pm
23 Nov

Sonday Worship Service

23/11/2025    
8:30 am - 12:30 pm
30 Nov

Sonday Worship Service

30/11/2025    
8:30 am - 12:30 pm
07 Dec

Sonday Worship Service

07/12/2025    
8:30 am - 12:30 pm
14 Dec

Sonday Worship Service

14/12/2025    
8:30 am - 12:30 pm
21 Dec

Sonday Worship Service

21/12/2025    
8:30 am - 12:30 pm
28 Dec

Sonday Worship Service

28/12/2025    
8:30 am - 12:30 pm
04 Jan

Sonday Worship Service

04/01/2026    
8:30 am - 12:30 pm
11 Jan

Sonday Worship Service

11/01/2026    
8:30 am - 12:30 pm
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17